Studia podyplomowe

Aplikuj!

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru zatwierdzonego przez MNiSW. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (sobota i niedziela).
Studia organizowane przez WSAP zapewniają wysoki poziom nauczania, a także szansę na ciekawą pracę.
Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Rektor WSAP na podstawie przedłożonych dokumentów.

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

WSAP prowadzi STUDIA PODYPLOMOWE o następującej tematyce:

Administracja z elementami e-administracji

Studia adresowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej, w tym do kadry kierowniczej i pracowników urzędu stanu cywilnego oraz działów zamówień publicznych. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Program studiów obejmuje także istotne zagadnienia z zakresu aktów stanu cywilnego i ochrony danych osobowych. Słuchacze będą mogli zapoznać się z uregulowaniami z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, obejmującymi normy prawa materialnego i proceduralnego oraz dotyczącymi statusu kierownika urzędu stanu cywilnego. Ważnym składnikiem programu studiów są zagadnienia związane z zasadami i realizacją zamówień publicznych. W module związanym z e-administracją studenci mają możliwość praktycznego zapoznania się z podstawami prawnymi oraz praktycznym wykorzystaniem technologii cyfrowej w obsłudze zadań administracji publicznej. Walorem studium Administracji jest wszechstronne podejście do zagadnień, z którymi stykają się urzędnicy lub aplikujący do pracy w administracji. Zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego

Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Administracja i zarządzanie publiczne

Studia kierowane są zarówno do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za gospodarkę finansami oraz zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce organizacyjnej jak i do pracowników tych jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie oraz właściwe funkcjonowanie poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. w trakcie zajęć słuchacze zostaną zapoznani zarówno z podstawowymi zasadami gospodarki finansowej, funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce, oraz z zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w tym za czyny związane z wykonywaniem obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Administracja i zamówienia publiczne

zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

BHP

W ramach studiów BHP słuchacze zostaną zapoznani ze współczesnymi i nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy. Absolwenci studiów uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 109, poz. 704; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U 2004 nr 246 poz. 2468 oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2005 nr 117 poz.986). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Doradca klienta urzędu pracy

Doradca klienta urzędu pracy zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

e-Administracja

e-Administracja

zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

Szkoła wyższa adresuje studia do pracowników urzędów samorządowych wszystkich szczebli samorządów lokalnych, którzy już pracują w szeroko rozumianej sferze finansów samorządowych i pragną doskonalić wiedzę i umiejętności w tym zakresie lub zamierzają podjąć taką pracę. Główną tematyką zajęć będą finanse publiczne w powiązaniu z budżetem samorządu terytorialnego, ewidencja i sprawozdawczość budżetowa, zamówienia publiczne, nadzór i kontrola oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na opanowanie w szerokim zakresie problematyki funkcjonowania administracji finansowej jednostek samorządu terytorialnego tj. województw samorządowych, powiatów, gmin, związków ich jednostek organizacyjnych. Oprócz wiedzy teoretycznej zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków w wyżej wymienionych dziedzinach, pozwolą Państwu posiąść praktyczne umiejętności zastosowania w przyszłej lub aktualnej pracy zdobytych wiadomości. Zajęcia prowadzone będą w niewielkich grupach w formie wykładowo-seminaryjnej umożliwiającej bezpośredni kontakt uczestników studiów z prowadzącymi.

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w administracji publicznej

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą się zapoznać z problematyką współczesnej ochrony środowiska oraz z praktycznymi zagadnieniami zagospodarowania przestrzennego. Celem studiów jest przygotowanie kadr do zarządzania ochroną środowiska w administracji publicznej oraz dają umiejętności posługiwania się studium zagospodarowania przestrzennego, znajomość procedur sporządzania studium z uwzględnieniem potrzeb efektywności gospodarczej, względów przyrodniczych, społecznych i ustrojowych oraz aspektów prawnych. Szczególny nacisk położony jest również na zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz gospodarczym zgodnym z europejskimi standardami. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Kadry i płace

zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Master of public administration (MPA)

Studia Podyplomowe rozwijające kluczowe umiejętności zarządzania w obszarze administracji publicznej i prowadzenia polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym. Zajęcia oparte o amerykańskie metody kształcenia i program studiów Master of Public Administration (odpowiednik MBA w zarządzaniu sprawami publicznymi), europejskie wyzwania funkcjonowania w Unii Europejskiej oraz praktyczne przykłady funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. zapoznaj sie z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Menedżer kultury

Studia skierowane są do osób pracujących w samorządowych instytucja kultury na różnych poziomach i w różnych formach. Wiedza i umiejętności zawarte w programie zostały podzielone na 5 modułów, które obejmują wszystkie obszary działania menedżera kultury samorządowej, zaś przedmioty zostały wybrane po przeprowadzeniu konsultacji z kierującymi instytucjami kulturalnymi różnej wielkości. Zajęcia prowadzone będą w dużej części przez praktyków o dużym doświadczeniu zarówno w zarządzaniu ludźmi, jak i w zarządzaniu kulturą. Dotyczy to także modułu prawnego – a więc przez praktyków prawa i administracji. Studia mają ma celu ułatwić pracę lokalnych menedżerów kultury, a także wskazać skuteczne sposoby rozwijania zapotrzebowania społecznego na kulturę. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Prawo i procedura administracyjna dla urzędników

zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych służbach zatrudnienia; pragnących zapoznać się bliżej z zagadnieniami związanymi z systemem ochrony pracy i jej nadzoru, jak również z systemem ubezpieczeń społecznych. Program studiów obejmuje te obszary prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które są najbardziej doniosłe w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. Uzyskana w toku zajęć wiedza pozwala na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy. Absolwenci, dzięki znajomości instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, są w stanie zapobiegać konfliktom w zakładzie pracy a w sytuacjach kryzysowych potrafią rozwiązywać spory z zakresu prawa pracy. Absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować jako kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala im również na zatrudnienie jako pracowników samodzielnych zajmujących się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Prawo w biznesie

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pozaprawni cze, a odczuwających deficyty wiedzy prawniczej w prowadzonej działalności gospodarczej, organizacji przedsiębiorstwa albo w wykonywanej pracy. W programie studiów zawarte zostały zagadnienia biznesowe i prawne stanowiące najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej. W programie studiów mieszczą się podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz ?miękkie kompetencje? przydatne w zarządzaniu. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Rachunkowość budżetowa

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości w oparciu o nowe przepisy ustawy o finansach publicznych i wydanych do niej aktów wykonawczych. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Transport i spedycja

Transport i spedycja (certyfikat) zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich organizacji oraz kontroli. Zajęcia kierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Zarządzanie polityką społeczną

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich organizacji oraz kontroli. Zajęcia kierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udziale zamówień publicznych. Studia skierowane są również do osób zajmujących się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych. zapoznaj się z programem studiów

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies


Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77; 662 364 359
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło